Начало
  Предговор
  За нас
  Съдържание
  Контакти
 
 
 
 
ПРЕДГОВОР

Предлаганата в сайта www.medpharm-sofia.euинформация е основа на дистационно WEB БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЯ и всъщност представлява КОМПЮТЪРЕН УЧЕБНИК, РАЗШИРЕН СЪС СЕЛЕКТИРАНА ЛЕКАРСТВЕННА ИНФОРМАЦИЯ. Сайтът съдържа над 800 файла и повече от 450 специално подбрани линка, организирани в 20 основни директории и 70 субдиректории:

Информацията е предназначена за студенти по хуманна и дентална медицина, но тя е полезна още за студенти по фармация, за специализанти и докторанти от медицинските университети у нас, а също за лекари, фармацевти, зъболекари, представители на фармацевтични фирми, научни работници и др.

Лекциите на български и английски език са разработени въз основа на наши учебници, учебни помагала и лекарствени справочници, а също на базата на много западни литературни източници. В тях е отразен и обобщен близо 40-годишен преподавателски опит в областта на медицинската фармакология, в разработването на учебници, тестове и лекарствени справочници (вж. Използвана и препоръчвана литература).

За първи път на колегите е предоставена възможността не само да четат лекциите, но и самостоятелно да ги актуализират и доразвиват. Тъкмо затова лекциите са представени не в pdf, а в ppt и doc формат. ЛЕКЦИИТЕ СА ЛЕСНО ДОСТЪПНИ И НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ. Те са своеобразен «жив» и подлежащ на развитие продукт. Информацията в тях подлежи на периодично актуализиране. Тя обаче трябва да се ползва и разпространява само безкористно и безплатно.

Директорията «Избрана лекарствена информация» представлява своеобразен справочник, необходим на студентите по време на тяхното обучение особено в горните курсове. Тази информация е полезна също за лекари, зъболекари и фармацевти, особено през първите години след тяхното дипломиране.

ПЪРВАТА ЦЕЛ на настоящия WEB-сайт е непрекъснато да се усъвършенства учебния процес и студентите да придобиват задълбочени и трайни знания по фармакология и фармакотерпия. Българските колеги трябва да проучат внимателно освен лекциите на родния ни език още и техните английски версии, които в повечето случаи са по-подробни.

Необходимо е внимателно осмислене и текущо актуализиране на Compendium pharmacologicum от самите студенти и многократно решаване на семинарните, модулните и фармакотерапевтичните ТЕСТОВЕ.

НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯМЕ ОБАЧЕ, че само Internet, само един учебник, само български език, само едно прочитане и само едно решаване на тестове са недостатъчни за пълноценното изучаване и овладяване, на която и да е медицинска дисциплина.

ВТОРАТА ЦЕЛ на WEB-сайтa е създаването и поддържането на съвременна текущо актуализируема база от данни по фармакология и лекарствена информация на български и английски език под форма на интерактивни компютърни презентации в ppt, pdf или doc format, в чието разработване да участват преподаватели и студенти, което през последните 6–7 години успешно се осъществява.

При подготовка на своите презентации студентите имат право на безплатни консултации с техни преподаватели по интересуващи ги въпроси, а също и техническа помощ (сканиране на фигури, работа с компютри, принтиране). Разработваната информация подлежи на текуща актуализация. С времето някои презентации ще отпадат и ще се заменят с нови. При тяхното разработване следва да се ползва не само INTERNET (което се улеснява чрез рационално подбраните ЛИНКОВЕ към съвременни сайтове и портали за лекарствeни продукти), а също препоръчваната литература. Може да се ползва и друга медицинска литература.

В сайта се приемат презентации както на студенти, така също на специализанти и докторанти по хуманна медицина, фармация и дентална медицина, ако те са посветени на определени фармакологични или фармакотерапевтични теми. Сайтът остава отворен също за презентации на преподавателите по фармакология от цялата страна.

Колегите трябва да покажат оригиналност и творчество в текстуалния изказ и в онагледяване с подходящи таблици, схеми, фигури и компютърни клипове.

Грубото включване на текстове, фигури и таблици от други автори без тяхното цитиране е плагиатство. ТРЕТАТА ЦЕЛ на сайта е чрез разработване на научни реферати и презентации да се изгражда чувство на непримиримост към плагиатството и пиратството в медицинската наука, а също да се развива способността за задълбочен анaлиз, обобщение и синтез.

ЧЕТВЪРТАТА ЦЕЛ на настоящия WEB - сайт се развива в последната директория , която има определно възпитателен характер, защото както пише проф. А. Златаров „Само добрият човек може да бъде добър лекар”. Освен това трябва да напомним, че УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС Е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАН С ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ. Сайтът е постоянно отворен за конструктивни препоръки и критики.

Доцент д-р Иван Ламбев, дм

Начало ^^

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021